Prvi dio dokumentarnog filma o počecima muzeja

Ludbreg je već duže vrijeme, zbog količine građe, imao potrebu za muzejom, a Izmjene zakona o muzejskoj djelatnosti omogućile su malim gradovima do deset tisuća stanovnika da mogu osnovati muzej u sklopu ustanove.
Imajući to u vidu, kao i činjenicu da su u Ludbregu već postoji temelji za razvoj budućeg Muzeja – etnografska i sakralna zbirka, Centar za kulturu i informiranje ‘D. Novak’ je 2018. godine krenuo u proces pripreme za njegovo osnivanje.

Naime, muzej se može osnovati ako su osigurani svi uvjeti propisani zakonom, a koji uključuju muzejsku građu, relevantnu muzejsku dokumentaciju, prostor za obavljanje djelatnosti, opremu i sredstva za rad, sustav za osiguranje i zaštitu muzejske građe i dokumentacije, stručne djelatnike te plan i razvitak muzeja.

Nakon dobivanja rješenja od strane Ministarstva kulture i medija o postojanju uvjeta uslijedio je formalni upis Muzeja grada Ludbrega kao posebne organizacijske jedinice Centra. Muzej grada Ludbrega tako je službeno osnovan 2. lipnja 2021. godine.

Klasificiran je kao opći, regionalni muzej zavičajnog i kompleksnog tipa unutar kojeg se sabire, istražuje i prezentira materijalna i nematerijalna baština s područja Ludbrega. Muzejska djelatnost raspoređena je po ustrojbenim jedinicama – odjelima i zbirkama: Arheološki odjel, Etnografski odjel i Povijesna zbirka koja ima različite fondove (Fond dokumentacije, Fond numizmatike, Zbirka fotografija i negativa, Stalni postav Zbirke predmeta sakralne umjetnosti). Godine 2021. potpisan je i sporazum s udrugom Žene iz Centra svijeta kojim Muzej grada Ludbrega preuzima na sebe brigu oko prikupljenih predmeta pod nazivom „Bakina hiža i dedekov dvor“ (stručna obrada, zaštita premeta i prezentacija). Udruga je vrijednim radom prikupila brojne predmeta za koje sad treba pobrinuti struka.

 Muzejski odjeli i zbirke smješteni su u tri zgrade u gradu Ludbregu – Dvorac Batthyany, Arheološki park ‘Iovia’ te Bakina hiža i dedekov dvor.

Drugi dio dokumentarnog filma o počecima muzeja