Muzej grada Ludbrega (u daljnjem tekstu: Muzej) je javna ustanova čiji su programi i djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes, te se u cijelosti ili djelomično iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna. Muzej upoznaje javnost o organizaciji i programima svog rada te načinu objavljivanja poslova iz svoje muzejske djelatnosti pružanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja. Osim navedenog, pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013) obuhvaća pravo svake domaće ili strane, fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacija i obvezu Muzeja da korisniku omogući pravo na pristup zatraženoj informaciji. Muzej grada Ludbrega dužan je redovito objavljivati informacije kaka za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom, a sve u cilju pravodobnog i točnog informiranja javnosti. Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički ili drugi zapis podataka o pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire Muzej.

Osnovni podaci o ustanovi

Naziv ustanove: Muzej grada Ludbrega

Adresa: Trg Svetog Trojstva 19, 42230 Ludbreg

Odgovorna osoba: Branko Dijanošić, ravnatelj

Telefon: +385 (0)42 360 114

E-mail: info@czkidn.hr

Internet stranica: https://czkidn.hr/

OIB: 72149749030

Muzej grada Ludbrega ima status javne ustanove koja muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu.

Djelatnost Muzeja grada Ludbrega od posebnog je interesa ne samo za uže već i šire regionalno područje, a ostvaruje se kroz muzejske i izdavačke programe.

Muzej grada Ludbrega kroz svoju djelatnost obavlja:

Način ostvarivanja prava na pristupi informacijama

Muzej upoznaje javnost o terminima i načinu obavljanja poslova iz svoje muzejske djelatnosti pravodobnim i točnim objavljivanjem informacija na svojoj internet stranici te putem javnih i društvenih glasila.

Pored navedenog, korisnici ostvaruju pravo na pristupi informacijama podnošenjem pisanog zahtjeva Muzeju, odnosno službeniku za informiranje, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju dostupan je na internet stranici Muzeja.

Muzej omogućava davanje informacija korisniku koji je podnio zahtjev na sljedeće načine:

Muzej ima pravo uskratiti pristup informacijama u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Temeljem pisanog zahtjeva Muzej će omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Muzej će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 3 dana, a ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi na odgovarajući način Muzej će odbaciti zahtjev kao nerazumljiv i nepotpun. Ukoliko Muzej ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire zatraženu informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu koje informaciju posjeduje, raspolaže i nadzire, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva o istom će obavijestiti podnositelja zahtjeva.


Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13