Zakoni

Zakon o muzejima NN61/18, N 98/19

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, 152/14, NN 44/17, NN 90/18


Pravilnici

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj NN 16/19

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju NN 115/01

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi NN 108/02

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske NN 120/02, NN 82/06

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije NN 30/06

Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja NN 104/19

Pravilnik o arheoloških istraživanjima NN 102/10, NN 2/20

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske NN 89/11, NN 130/13

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske NN 75/13


Međunarodni pravni propisi

Konvencija o međunarodnim izložbama NN-MU 15/02, NN 10/03