Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju utvrđeni su odredbama Zakona o muzejima i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju.

Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi njezine znanstvene i stručne obrade, izlaganja, objavljivanja, u publicističke svrhe te za potrebe nastave i u druge opravdane svrhe. Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pregled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju koji ima za svrhu njezino korištenje u komercijalne svrhe uređuje se posebnim ugovorom između Muzeja i zainteresirane strane, sukladno općim aktima Muzeja i posebnim propisima.

Za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu. Ispunjeni obrazac podnosi se elektroničkom poštom na adresu jkoprek@czkidn.hr ili pisanim putem na adresu Muzej grada Ludbrega, Trg Svetog Trojstva 19, 42230 Ludbreg.

Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja grada Ludbrega (link)

Rad s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 8:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima.

________________________________________________________________________________

Obveze korisnika

Korisnik je obvezan u svojim radovima, publikacijama i napisima u kojima kao izvor koristi muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju dobivenu na uvid, pravilno navesti izvore i podatke o vlasniku odnosno Muzej grada Ludbrega.

Za publiciranje muzejske građe i muzejske dokumentacije korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobrenje ravnatelja te je dužan predati Muzeju tri primjerka publikacije u kojoj je objavio muzejsku građu ili dokumentaciju.

Obrazac za uvid u građu